1. Zajęcia odbywają się w godzinach lekcyjnych po 45 min.

2. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. UCZESTNICY ZAJĘĆ dokonując pierwszej wpłaty oświadczają, że niema żadnych przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w zajęciach.

3. Zajęcia grupowe odbywają się dwa razy w tygodniu według harmonogramu.

4. Szkoła Pływania nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni w czasie prowadzenia zajęć.

5. Szkoła Pływania nie odpowiada za nie zrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w cyklu zajęć.

6. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie), Szkoła Pływania zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie.

7. Wszystkie osoby znajdujące się na zajęciach są zobowiązane stosować się do poleceń prowadzącego.

8. Korzystający zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu pływalni gdzie odbywają się zajęcia

9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na 5 min. przed rozpoczęciem zajęć.

10. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestnika na zajęcia.

11. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających nie będą wpuszczane na zajęcia.

12. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w regulaminu.

13. Ewentualne pytania proszę kierować do Organizatora zajęć.