REGULAMIN DZIECIĘCEJ SEKCJI RATOWNICZEJ „OŚMIORNICZKI”

1.Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Rodzice i Opiekunowie dokonując pierwszej wpłaty za szkolenie oświadczają, że dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w zajęciach.

2.Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach ustalonych przez organizatora sekcji 5h lekcyjnych  miesięcznie (W przypadku wypadających świąt w dniu zajęć i zamkniętej pływalni ilość godzin może ulec zmianie bez zmiany opłaty miesięcznej)

3.Sekcja nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni w czasie prowadzenia zajęć.

4.Sekcja nie odpowiada za nie zrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w cyklu zajęć. ( Bez zmiany opłaty za zajęcia – możliwość odrobienia zajęć)

5.Wszystkie osoby znajdujące się na zajęciach są zobowiązane stosować się do poleceń prowadzącego.

6.Korzystający zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu pływalni na której odbywają się zajęcia.

7.Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na min. 10 min. przed rozpoczęciem zajęć.

8.W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestnika na zajęcia.

9.Organizator ma prawo wykluczyć z sekcji uczestnika łamiącego notorycznie regulamin krytej pływalni na której odbywają się zajęcia.

10.Uczestnictwo dziecka w organizowanych wyjazdach tylko za pisemną zgodą rodziców.

11.Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w regulaminu.

12.Organizator ma prawo do umieszczania zdjęć z zajęć na stronie internetowej delfi.info.pl i fb

13.W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik ma obowiązek poinformować organizatora zajęć celem nie naliczania opłaty miesięcznej.

14.Dane do przelewu dostępne na stronie internetowej WWW.delfi.info.pl - Wszystkie pytania proszę kierować do kierownika sekcji: Rafał Bacik Tel. 698611519