REGULAMIN

DZIECIĘCEJ SEKCJI RATOWNICZEJ „OŚMIORNICZKI”

 1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Rodzice i Opiekunowie dokonując pierwszej wpłaty za szkolenie oświadczają, że dziecko niema żadnych przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w zajęciach.
 2. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach ustalonych przez organizatora sekcji 8h miesięcznie
 3. Sekcja nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni w czasie prowadzenia zajęć.
 4. Sekcja nie odpowiada za nie zrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w cyklu zajęć.
 5. Wszystkie osoby znajdujące się na zajęciach są zobowiązane stosować się do poleceń prowadzącego.
 6. Korzystający zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu pływalni na której odbywają się zajęcia.
 7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć.
 8. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestnika na zajęcia.
 9. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających nie będą wpuszczane na zajęcia.
 10. Organizator ma prawo wykluczyć z sekcji uczestnika łamiącego notorycznie regulamin krytej pływalni na której odbywają się zajęcia.
 11. Uczestnictwo dziecka w organizowanych wyjazdach tylko za pisemną zgodą rodziców.
 12. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w regulaminu.
 13. Wszystkie pytania proszę kierować do kierownika sekcji: Rafał Bacik Tel. 698611519


(wpłata: XX zł z tytułem: imię nazwisko – Ośmiorniczki - za dany Miesiąc)

<np. Laura Bacik - Ośmiorniczki – za m-c styczeń 2015>


Tak opisany przelew jest wymagany do celów księgowych

 1. Wszystkie dodatkowe zajęcia i szkolenia organizowane przez sekcję odbywają się w wyznaczone wcześniej terminy i są całkowicie bezpłatne.
 2. Wszelkie komunikaty i ogłoszenia pojawiać się będą na stronie internetowej:

www.delfi.info.pl (dział ośmiorniczki)

3. Organizator może wykorzystać zdjęcia z zajęć na stronie internetowej www.delfi.info.pl

W przypadku rezygnacji z zajęć Organizator musi otrzymać informację pisemnie lub telefonicznie. Brak takiej informacji spowoduje obciążenie rodziców lub opiekunów opłatą za dany miesiąc szkoleniowy.