1. Zajęcia odbywają się w godzinach lekcyjnych po 45 min.

2. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Rodzice i Opiekunowie dokonując pierwszej wpłaty oświadczają, że dziecko niema żadnych przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w zajęciach.

3. Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka na zajęcia nauki pływania.

4. Zajęcia grupowe odbywają się dwa razy w tygodniu według harmonogramu. Korzystanie z zajęć umożliwia karnet nauki pływania.

5. Szkoła Pływania nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni w czasie prowadzenia zajęć.

6. Szkoła Pływania nie odpowiada za nie zrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w cyklu zajęć.

7. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie), Szkoła Pływania zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie.

8. Wszystkie osoby znajdujące się na zajęciach są zobowiązane stosować się do poleceń prowadzącego.

9. Korzystający zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu pływalni gdzie odbywają się zajęcia

10. Lekcje pływania w grupach odbywają się wg. ustalonego programu nauczania

11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć.

12. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestnika na zajęcia.

13. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających nie będą wpuszczane na zajęcia.

14. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w regulaminu.

15. Ewentualne pytania proszę kierować do Organizatora zajęć.